Návštěvní řád Průmyslového muzea Mladějov

I. Všeobecná ustanovení

1. Rozsah působnosti

 1. Tento návštěvní řád Průmyslového muzea Mladějov (dále jen „muzea“) se vztahuje na všechny expozice muzea v areálu muzea v Mladějově na Moravě, na všechny prostory Mladějovské průmyslové dráhy (dále jen „dráhy“), jakož i přiměřeným způsobem na všechna místa, na kterých probíhají komentované a nekomentované prohlídky během jízd výletními vlaky dráhy.
 2. Návštěvními prostorami muzea se rozumí vymezené prostory určené pro individuální i hromadnou veřejně přístupnou prohlídku prezentovaných sbírek formou expozic, výstav či doplňkových kulturních akcí a programů, jakož i místa komentovaných a nekomentovaných prohlídek při jízdách výletními vlaky dráhy.
 3. Tento návštěvní řád se vztahuje na návštěvníky expozic a výstav, účastníky kulturních a kulturně-výchovných akcí a přiměřeně též na badatele, úřední a služební návštěvy, externí pracovníky, provádějící krátkodobé práce nebo údržbu v muzeu a na dráze a další cizí osoby, které vstupují do prostor muzea (dále jen návštěvníky).
 4. Návštěvník je povinen dbát pokynů průvodce, členů vlakového personálu dráhy či jiných osob vykonávajících funkce spojené s provozem muzea nebo dráhy (dále jen pověřených osob).
 5. Tento řád je vydán za účelem zabezpečení bezpečného a hospodárného provozu muzea.
 6. Muzeum je oprávněno pořizovat ve svých prostorách fotografie návštěvníků. Návštěvník dává svým vstupem do prostor muzea souhlas s pořízením fotografií své osoby i s následným použitím fotografií k propagačním účelům. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou.
 7. Muzeum je oprávněno fotografie použít pouze a výhradně k účelu propagace muzea. Pořízením a použitím fotografií nebude nepřiměřeným způsobem zasaženo do oprávněných zájmů člověka.

2. Přístupnost muzea

 1. Přístupnost návštěvních prostor je časově vymezena stanovenou návštěvní dobou (otevírací dobou), je poskytována za finanční úhradu (vstupné) a se stanoveným rozsahem služeb průvodců.
 2. Návštěvní doba (otevírací doba) i výše vstupného jsou zveřejňovány v ceníku muzea.
 3. Prohlídky expozic se konají výhradně s doprovodem a výkladem průvodce muzea. Ve dnech jízd výletních vlaků mohou být doby prohlídek upraveny odlišně.
 4. Prodej vstupenek je zahájen současně s otevřením výstavních prostor, končí zpravidla 60 minut před ukončením návštěvní doby.
 5. Specifické žádosti návštěvníků o komentované prohlídky, umožnění vstupu mimo návštěvní dobu, poskytnutí zvláštních druhů prezentace poznatků i výsledků muzejní dokumentace lze zajistit na základě předchozí žádosti a dohody s pracovníky muzea individuálně.

3. Vstupné

 1. Návštěvníci expozic a výstav jsou povinni zakoupit si při vstupu do muzea vstupenku v příslušné hodnotě nebo se prokázat dokladem umožňujícím vstup zdarma.
 2. Vstupné do muzea je stanoveno ceníkem, který je přílohou tohoto návštěvního řádu. Odpovědný zástupce muzea může na základě konkrétní žádosti poskytnout jednorázové výhody a slevy.

4. Zodpovědnost

 1. Dětem do 10 let je povolen vstup do muzea pouze s osobou starší 15 let, která zodpovídá za jejich bezpečnost a chování.
 2. Při hromadné návštěvě školních skupin, zájmových či jinak organizovaných skupin odpovídá za skupinu doprovázející pedagog, při ostatních hromadných návštěvách vedoucí či průvodce skupiny.
 3. Dětské hřiště mohou děti využívat pouze pod dohledem osoby starší 15 let, která zodpovídá za jejich bezpečnost a chování na tomto hřišti.

5. Fotografování a filmování v muzeu pro komerční účely lze pouze s povolením vedení muzea. Fotografování a filmování pro vlastní potřebu je povoleno.

II. Ochrana a bezpečnost sbírek a ochrana majetku muzea

1. Z důvodu ochrany sbírek a majetku muzea je areál monitorován kamerovým bezpečnostním systémem se záznamem. Monitorované prostory jsou označeny grafickým symbolem a upozorněním.

2. V případě poškozování majetku muzea, porušování pravidel občanského soužití a platných zákonů a vyhlášek může být monitoring využit při šetření příslušnými orgány Policie ČR.

3. Je zakázáno zejména

 1. poškozovat exponáty, objekty, zeleň či jiný majetek muzea,
 2. dotýkat se bez povolení pověřených osob exponátů, skel vitrín, strojů a nástrojů i ostatního výstavního zařízení,
 3. rušit hlukem výklad průvodce či jinak ztěžovat ostatním návštěvníkům prohlídku,
 4. konzumovat pokrmy a nápoje ve výstavních prostorách,
 5. odhazovat odpadky mimo odpadkové koše.

4. V případě, že návštěvník vstupuje do návštěvních prostor muzea se zvířetem, musí mít toto zvíře neustále pod dohledem a zabezpečené tak, aby nedošlo ke zranění osob v muzeu nebo na dráze a poškození či znečištění zařízení muzea nebo dráhy. Návštěvník je povinen neprodleně odstranit každé znečištění, které zvíře způsobilo, nebo uhradit úklid znečištěného místa.

5. V případě porušení tohoto návštěvního řádu či porušení nebo neuposlechnutí pokynů pověřených osob může být neprodleně návštěvník z muzea vykázán, a to bez nároku na vrácení vstupného.

6. Návštěvník, který způsobí muzeu svým zaviněním jakoukoliv škodu, je povinen ji nahradit podle obecně platných předpisů.

III. Bezpečnost návštěvníků a požární ochrana

1. Návštěvník je během prohlídky povinen chovat se tak, aby neohrozil zdraví své, ostatních návštěvníků nebo pracovníků muzea a dráhy. V tomto ohledu návštěvník plně zodpovídá za sebe i za nezletilé osoby, které případně doprovází.

2. Každý návštěvník muzea dbá na osobní bezpečnost především s ohledem na pohyb kolejových vozidel, přičemž zejména nesmí

 1. vstupovat mezi vozy či přecházet mezi svěšenými vozy stojícího vlaku,
 2. vstupovat do koleje bezprostředně před nebo za jedoucími i odstavenými vozidly,
 3. stoupat na hlavy kolejnic; pokud koleje přechází, kolejnice překračuje.

3. Ve všech prostorách muzea platí zákaz manipulace s otevřeným ohněm a kouření s výjimkou míst ke kouření určených.

4. Kouřit lze pouze ve venkovních prostorách u objektu občerstvení, v prostoru hlavní informační nástěnky a naproti vstupu odjezdové čekárny. Kuřácká místa jsou viditelně označena a vybavena popelníky.

5. Návštěvníci nesmí vstupovat do prostor označených zákazovými značkami a jsou povinni uposlechnout pokynů pověřených osob.

6. Návštěvníci se mohou mimo prohlídku pohybovat v prostorách občerstvení, v prostorách dětského hřiště a na nádvoří muzea. Ve dnech jízd výletních vlaků je možno používat i objekt čekárny na odjezdovém nádraží.

7. Během prohlídky muzea i mimo ni je dále zakázáno provádět jakoukoliv manipulaci s vystavenými exponáty a sbírkovými předměty, jakož i zařízeními a ovladači.

8. Je zakázáno poškozovat nebo zneužívat prostředky požární ochrany.

9. Je zakázáno vstupovat do muzea či se v něm pohybovat opilý či pod vlivem návykových látek.

10. Je zakázáno lezení po vozidlech nebo objektech areálu, vystupování na ochozy, stupačky, žebříky nebo jiné části vozidel nebo budov.

11. V případě konání jiných akcí než jsou prohlídky muzea či pobyt v areálu muzea, jsou účastníci těchto akcí povinni na pokyn pověřené osoby případně absolvovat bezpečnostní instruktáž v rozsahu odpovídajícímu dané akci.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Návštěvník je povinen ohlásit pracovníkovi muzea každou mimořádnou událost, úraz, požár, rozkrádání nebo poškozování exponátů.

2. Muzeum nenese žádnou zodpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení tohoto návštěvního řádu.

3. Návštěvníci mohou vyjádřit své připomínky, poznatky a přání z návštěvy muzea v návštěvní knize nebo je přímo sdělit pověřené osobě.

Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dne 1. 5. 2017