Přepravní řád Mladějovské průmyslové dráhy, z. s.

I. Všeobecná ustanovení

1. Přepravní řád platí pro přepravu cestujících pravidelnými i zvláštními osobními vlaky, které provozuje Mladějovská průmyslová dráha, z. s. (dále jen dopravce). V případě zvláštních akcí bez osobních vlaků se účastníci řídí přímými pokyny pověřené osoby.

2. Cestující se uzavřením přepravní smlouvy zavazuje dodržovat podmínky Přepravního řádu a Tarifu MPD a řídit se pokyny pověřené osoby.

3. Pořadatel, vlakvedoucí, průvodčí nebo jiná pověřená osoba dopravce (dále jen pověřená osoba) je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, organizační pokyny, kontrolovat jízdní doklady a dodržování přepravních podmínek.

II. Vznik a plnění přepravní smlouvy

1. Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije svého práva k přepravě z jízdního dokladu tím, že nastoupí do vozidla.

2. Přepravní smlouva je též uzavřena, umožní-li dopravce cestujícímu nastoupení bez jízdenky do vozidla, ve kterém je zajištěn prodej jízdenek, a cestující zaplatí jízdné bezodkladně po nástupu do vozidla, nebo jedná-li se o cestujícího, který má nárok na bezplatnou přepravu.

3. Reklamace k přepravní smlouvě cestující podává k dopravci.

III. Jízdní doklad a jeho použití

1. Cestující se pro účely kontroly uzavření přepravní smlouvy po dobu jejího plnění prokazuje platným jízdním dokladem.

2. Jízdní doklad je zejména neplatný, pokud

a) cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené Přepravním řádem a Tarifem MPD,

b) je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití,

c) údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny,

d) je použit neoprávněnou osobou,

e) ještě nenastala nebo již uplynula doba jeho platnosti.

3. Druhy jízdních dokladů a jízdné stanovuje Tarif MPD.

IV. Vztahy mezi dopravcem a cestujícím

1. Dopravce upozorňuje cestující na riziko znečištění nebo poškození oděvu cestujícího sazemi nebo jinými technickými látkami, které jsou obvyklým doprovodným jevem parního a motorového provozu, nebo které si cestující sám způsobil neopatrným pohybem v blízkosti vozidel. Cestující musí znečištění oděvu předpokládat a podle toho také tento oděv volit.

2. Povinností dopravce je zejména

a) zajistit cestujícím bezpečnou přepravu,

b) zajistit ve vozidlech čistotu, klid a pořádek,

c) zajistit podávání informací o jízdních řádech a jejich změnách a o Tarifu MPD na místech určených pro styk s cestujícími, na webových stránkách dopravce, ve stanicích a na zastávkách,

d) zajistit prodej jízdních dokladů a informovat o jejich cenách a způsobu použití a podmínkách prodeje,

e) zajistit zastavení vozidla v zastávce „Na znamení“, nachází-li se viditelně v prostoru zastávky jedna nebo více osob nebo informuje-li cestující o svém záměru vystoupit včas pověřenou osobu,

f) označit příslušnou informací prostory, které jsou z provozních nebo bezpečnostních důvodů monitorovány kamerovým systémem se záznamovým zařízením.

3. Povinností cestujícího je zejména

a) opatřit si, kromě povolených výjimek, před nástupem do vozidla jízdní doklad,

b) dbát, aby včas do vozidla nastoupil a včas z vozidla vystoupil; při nástupu a výstupu je třeba dbát pokynů pověřené osoby, která případně určí, z které strany se provede výstup a nástup,

c) zaujmout, pokud hodlá nastoupit v zastávce „Na znamení“, v prostoru zastávky takové místo, aby mohl být strojvůdcem včas spatřen; pokud hodlá v takové zastávce vystoupit, musí včas informovat pověřenou osobu,

d) nastupovat či vystupovat mimo zastávku nebo stanici jen s výslovným souhlasem pověřené osoby nebo na její pokyn.

4. Cestující je povinen bez vyzvání umožnit přednostní nástup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a uvolnit místa pro tyto osoby vyhrazená. Na vyzvání pověřené osoby jsou cestující povinni uvolnit i další místa k sezení, pokud je to pro tyto osoby zapotřebí.

5. Cestující musí dbát zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti vůči přepravovaným dětem.

V. Bezpečnost cestujících

1. Cestujícímu při přepravě v zájmu zajištění bezpečnosti jeho i ostatních osob není zejména dovoleno

a) nastupovat do vozidel nebo vystupovat z vozidel za jízdy,

b) nastupovat do vozidla, které je plně obsazeno nebo je za obsazené prohlásila pověřená osoba,

c) přeskakovat a přecházet mezi vozy za jízdy,

d) vstupovat do kolejiště před zastavením vlaku a zdržovat se v něm při odjezdu vlaku,

e) zdržovat se na nezajištěných nástupních plošinách vozů,

f) zdržovat se bezdůvodně v prostoru vyhrazeném pro pověřené osoby nebo v prostoru, kde ztěžuje či znemožňuje pověřeným osobám výkon jejich funkce,

g) vstupovat mezi vozy či přecházet mezi svěšenými vozy stojícího vlaku,

h) vstupovat do koleje bezprostředně před nebo za jedoucími i odstavenými vozidly,

i) bezdůvodně uvádět v činnost bezpečnostní, signalizační nebo jiná zařízení dopravce,

j) vyklánět se a vyhazovat z vozidla předměty nebo je nechat vyčnívat ven nebo trhat okolní vegetaci rostoucí kolem trati,

k) kouřit nebo používat elektronickou cigaretu,

l) požívat alkohol nebo užívat jiné omamné a psychotropní látky, a to ani v prostorách zastávek a stanic,

m) stát na sedadlech,

n) znečišťovat ostatní cestující nebo vozidlo, jakož i zařízení pro cestující svým jednáním, oděvem nebo zavazadlem, a poškozovat vozidlo jakož i zařízení pro cestující,

o) pohybovat se ve vozidle s batohem nebo jiným zavazadlem na zádech způsobem, kterým by mohl ohrozit bezpečnost osob a plynulost jejich pohybu ve vozidle,

p) chovat se hlučně, hlasitě provozovat hudbu (též reprodukovanou hudbu nebo řeč),

q) jinak porušovat ustanovení Přepravního řádu.

2. Stojící cestující je povinen přidržovat se ve vozidle zařízení k tomu určených.

3. Cestující se v zájmu své bezpečnosti smí pohybovat pouze v prostorách určených pro veřejnost.

VI. Zvláštní přepravy

1. Děti do 10 let lze přepravovat jen s doprovodem osoby starší 15 let.

2. Cestující může ve vozidle obsadit jen jedno místo k sezení.

3. Cestující s dítětem, které je přepravováno bezplatně, mohou společně zaujmout jen jedno místo k sezení, nejsou-li ostatní místa volná. Pokud jsou cestujícím bezplatně přepravovány dvě děti, mohou tyto děti společně zaujmout jen jedno místo k sezení.

4. Při přepravě osob s omezenou schopností pohybu

a) dopravce věnuje těmto osobám zvláštní péči,

b) musí být vozík pro invalidy vybaven účinnou ruční brzdou znemožňující jeho samovolný pohyb a po celou dobu přepravy musí být tento vozík zabrzděn,

c) osoba na vozíku pro invalidy nebo osoba doprovázející zodpovídají při přepravě za svou bezpečnost a musí dbát, aby nebyla ohrožena bezpečnost ostatních osob,

d) je nástup a výstup těchto osob povolen pouze na pokyn a s pomocí pověřené osoby.

6. Cestující s dětským kočárkem

a) smí nastoupit jen do vozu určeném pověřenou osobou,

b) musí dbát, aby nebyla ohrožena bezpečnost přepravovaného dítěte a ostatních osob a kočárek musí být po celou dobu přepravy účinně zajištěn proti samovolnému pohybu.

7. Cestující přepravující jízdní kolo

a) smí přepravovat pouze jedno jízdní kolo,

b) jízdní kolo musí být před nástupem do vozidla řádně očištěno,

c) jízdní kolo naloží na místo určené pověřenou osobou,

d) zodpovídá za to, že touto přepravou nebude ohrožena bezpečnost přepravovaných osob nebo věcí včetně jejich znečištění a že nedojde k poškození nebo znečištění zařízení vozidla,

e) nesmí s jízdním kolem nastoupit v případě, že dopravce nebo pověřená osoba přepravu jízdního kola nepovolí.

8. Ustanovení týkající se přepravy jízdních kol se vztahují i na jiné podobné dopravní prostředky.

9. Cestující může vzít s sebou do vozidla pouze zavazadla přiměřené velikosti a hmotnosti, přičemž

a) zavazadlo musí být ve vozidle uloženo tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost nebo zájem ostatních osob, případně podle pokynů pověřené osoby,

b) dohled na zavazadla přísluší pouze cestujícímu,

c) o přepravě mimořádných nebo nadměrných zavazadel rozhodne pověřená osoba.

10. Cestujícímu není dovoleno brát s sebou do vozidla

a) věci, jejichž přeprava je zakázána všeobecně závaznými předpisy,

b) nebezpečné látky a předměty,

c) věci, které pro nevhodný způsob balení mohou poškodit, popř. znečistit cestující nebo vozidlo,

d) věci, které by svým zápachem, případně jinými vlastnostmi mohly být cestujícím na obtíž,

e) zavazadlo, které je nebo jehož obsahem je nabitá střelná zbraň.

11. Jako zavazadlo může cestující vzít s sebou do vozidla drobná zvířata, jsou-li zcela uzavřena ve schránách s nepropustným dnem a nebude-li jejich přeprava na obtíž cestujícím. Pro přepravu schrán se zvířaty platí ustanovení pro přepravu zavazadel.

12. Bez schrány lze vzít do vozidla pouze psa, přičemž

a) cestující přepravující psa bez schrány nesmí připustit ohrožení bezpečnosti jakékoli osoby,

b) cestující plně odpovídá za každou škodu, která z důvodu přepravy psa vznikla,

c) cestující je povinen neprodleně odstranit každé znečištění, které pes způsobil, nebo uhradit úklid znečištěného místa,

d) pes musí být před vstupem do vozidla i po celou dobu přepravy včetně výstupu z vozidla opatřen náhubkem tak, aby nedošlo k ohrožení cestujících nebo jiných osob, a to i v případě, že je přepravován v ne zcela uzavřené schráně nebo držen na krátkém vodítku,

e) pes nesmí být umístěn na sedadle,

f) cestující se psem bez schrány musí pověřeného pracovníka uvědomit o svém úmyslu nastoupit, nastupovat smí až po udělení souhlasu pověřeným pracovníkem.

VII. Přepravní kontrola

1. Kontrolou dodržování tarifních a přepravních podmínek jsou v provozu pověřeni pověření pracovníci.

2. Pověřený pracovník je oprávněn požadovat od cestujícího kdykoliv během přepravy a v okamžiku vystoupení předložení jízdního dokladu a cestující je povinen jízdní doklad neprodleně předložit.

3. Při nedodržení přepravních podmínek cestujícím je pověřená osoba oprávněna neprodleně vyloučit cestujícího z přepravy. V případě poškození nebo znečištění zařízení dopravce cestujícím je dopravce oprávněn požadovat náhradu škody.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tento přepravní řád schválilo předsednictvo Mladějovské průmyslové dráhy dne 25. dubna 2017 s účinností od 1. května 2017.