Historie v pohybu 2009

Fotografie Lokomotiva BN–30 R  s výklopnými vozy
Lokomotiva BN–30 R s výklopnými vozy