Historie v pohybu 2009

Fotografie Lokomotiva BN–60 H  s výklopnými vozy
Lokomotiva BN–60 H s výklopnými vozy